- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

rabat (tal.), popust od cijene robe ili usluge koji, uz određene uvjete, prodavatelj odn. davatelj usluge odobrava svom klijentu. U pom. prijevozu, popust na prijevoznu cijenu koji linij. brodar (brodarska konferencija) odobrava naručitelju u određenom postotku od vozarine (vozarinski r.); količinski r. (engl. quantity rebate) odobrava se ako naručitelj u ugovorenom razdoblju preveze ugovoreni minimum tereta ili ostvari ugovoreni minimum vozarine; konferencijski r. (conference rebate) odobrava se naručitelju koji se za prijevoz svog tereta isključivo služi brodovima konferencije na linijama koje ona održava; neposredni r. (immediate rebate) odobrava se naručitelju izravno pri plaćanju vozarine kao poticaj da se ubuduće koristi brodovima istog brodara; periodični ili povratni r. (deffered rebate) odobrava se naručitelju koji se služi isključivo brodovima istog brodara (konferencije), a isplaćuje se kao postotak naplaćene vozarine po isteku ugovorenog razdoblja (tromjesečje, polugodište, godina); povjerljivi r. (confidential rebate) odobrava se naručitelju kao poticaj da ubuduće koristi brodove istog linij. brodara (konferencije); to se čini (tajno) u većem iznosu nego li je uobičajeno ili predviđeno; progresivni ili klizni r. (scale rebate) odobrava se prema unaprijed utvrđenoj ljestvici; rabat privrženosti (lat. ex gratia) odobrava se izvanredno naručitelju koji ostaje vjeran linij. brodaru (konferenciji) za konkurentske borbe na linij. pravcima.