- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

teretna linija (engl. load line), vodna linija do koje smije uroniti brod nakrcan teretom; na → oznaci nadvođa označena je crtom i obilježena slovima. Ljetna t. l. (engl. summer load line), vodna linija koja prolazi gornjim rubom vodoravne crte kruga nadvođa i gornjim rubom crte obilježene slovom S. T. l. sa drvo, vodna linija do koje brod smije uroniti s teretom drva na otvorenoj palubi; ljetna t. l. za drvo (summer timber load line), vodna linija koja prolazi gornjim rubom crte obilježene slovima LS; tropska t. l. za drvo (tropical timber load line), vodna linija koja prolazi gornjim rubom crte obilježene slovima LT; zimska t. l. za drvo (engl. winter timber load line), vodna linija koja prolazi gornjim rubom crte obilježene slovima LW. T. l. za slatku vodu, vodna linija do koje brod smije uroniti nakrcan teretom u slatkoj vodi; ljetna t. l. za slatku vodu (fresh water load line in summer), vodna linija koja prolazi gornjim rubom crte obilježene slovom F; ljetna t. l. za slatku vodu za drvo (fresh water timber load line in summer), vodna linija koja prolazi gornjim rubom crte obilježene slovima LF. Tropska t. l. (tropical load line), vodna linija koja prolazi gornjim rubom crte obilježene slovom T; tropska t. l. za slatku vodu (engl. tropical fresh water load line), vodna linija koja prolazi gornjim rubom crte obilježene slovima TF; tropska t. l. za slatku vodu za drvo (tropical fresh water timber load line), vodna linija koja prolazi gornjim rubom crte obilježene slovima LTF. Zimska t. l. (winter load line), vodna linija koja prolazi gornjim rubom crte obilježene slovom W; zimska t. l. za s Atlantik (winter north Atlantic load line), vodna linija koja prolazi gornjim rubom crte obilježene slovima WNA; zimska t. l. za drvo za s Atlantik (winter north Atlantic timber load line), vodna linija koja prolazi gornjim rubom crte obilježene slovima LWNA (→ Međunarodna konvencija o teretnoj liniji).