- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Dabčević, pom. i brodovlasnička porodica u Dobroti; u 18. i 19. st. dala je 42 pomorca (12 kapetana); vlasnici i suvlasnici 8 jedrenjaka. Luka (1836-1903), kap. d. pl.; u rus.-tur. ratu (1876-78) pomagao akcije rus. flote i prevozio hranu i municiju za crnog. vojsku iz Odese u Bar. Marko (1855-1949), kap. d. pl., komodor Austrijskog Lloyda; suosnivač parobrodarskog društva Boka u Kotoru; admiral Bokeljske mornarice (1922-35).