- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Fahrenheitov stupanj ili farenhajt (znak °F), stara jedinica za temp. u engl. govornom području; označuje 1/180 dio Fahrenheitove temperaturne ljestvice u koje je normalno ledište vode obilježeno sa + 32 °F, a vrelište sa

+ 212 °F; t°C = 5/9  (t °F – 32); t °F = 1,8 t °C + 32; T = 5/9 (t °F + 459,67); t °F = 1,8 Τ – 459,67. Nazvan prema njem. fizičaru Gabrielu Danielu Fahrenheitu (1686-1736).