- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

obala, riječna, bočne konturne strane riječnog korita (u širem smislu dio okolnog terena); presjecište strana s okolnim terenom daje obalnu crtu. Riječne strane računaju se prema nizvodnom smjeru toka; na dijelu rijeke plovnom za mor. brodove računaju se prema uzvodnoj vožnji. Zbog stalnog djelovanja fluvijalne erozije na obalama dolazi do morfoloških promjena pa se one duž regulacijskih linija utvrđuju obalnim konstrukcijama.