- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

obalna obrana, skup postupaka, mjera i borbenih aktivnosti na obalnom dijelu vojnopom. vojišta; cilj joj je osiguranje pom. granice i operacijske osnovice RM, obrana obalnog mora i užega obalnog kopnenog pojasa; dio je obrane zemlje s mora. Organizacija i struktura ovise o ratnoj doktrini, snazi i organizaciji OS dotične zemlje, o okolnostima vođenja oružane borbe, o vojnogeogr. karakteristikama vojišta, o odnosima snaga i si.; težište o.o. može biti na otvorenom moru i prilazima u obalno more, u unutrašnjim vodama, obalnom rubu ili kopnu. Izravnu o. o. provode slabije pom. sile i osnovni je oblik obrane zemlje s mora; sistem o. o. obuhvaća udarne pom. snage RM za stalni nadzor akvatorija, obalne pom. snage za osiguranje povoljnog operativnog režima (pomoćni brodovi, stražarski brodovi, minopolagači, minolovci), jedinice o. o., utvrđeni rajoni (otoci, gradovi), obalna oružja (art. i rak. baterije), uređeni položaji protudes. obrane, minsko-eksplozivne prepreke u moru i na kopnu, protudiverzantski sistemi, OSOJ, kopnena vojska (kopnene jedinice i jedinice bliske protuzračne obrane) i zrakoplovstvo (avioni, helikopteri, protuzračna obrana). Na osnovi doktrine ONOR-a na našem priobalju razvio se poseban obrambeno-zaštitni sistem koji obuhvaća snage RM, snage kopnene vojske, ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane te teritorijalne obrane.