- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Pag, otok u sjevernodalmatinskoj otočnoj skupini, 284,6 km2 (peti jadranski otok); 7457 st. (1981). Od kopna ga dijeli Velebitski kanal, Ljubačka vrata (Paški most) te Ljubački i Ninski zaljev; od otoka Vira Novopovljanski kanal, od Škarde i Mauna Maunski kanal, a od Raba Paški kanal. Obala jako razvedena; duljina obalne crte 269,2 km; koeficijent razvedenosti 4,50; na s dijelu obale uvala Stara Novalja, na si prostrani Paški zaljev, koji je Paškim vratima povezan s Velebitskim kanalom; na jz obali Košljunski zaljev, a na ji uvale Dinjiška i Stara Povijana; si obala izložena jakoj buri. Najviši vrh otoka Sv. Vid (348 m). Gl. naselja: Pag (2295 st., 1981) i Novalja (1785 st., 1981). Poljoprivreda (stočarstvo); ribarstvo; proizvodnja mor. soli (solana Ante Festini u Pagu); zanatstvo (čipke); turizam. – Prvotno naseljen ilir. Liburnima; u rim. doba Cissa; u srednjem vijeku naselili su ga Hrvati; povremeno pod Mlecima i u sukobu sa Zadrom; 1409. priznao je mlet. vlast (do 1797); solane se spominju od 1215 (do 1909. u privatnim rukama). U 19-20. st. dijeli sudbinu Dalmacije. God. 1771. na otoku je bilo 76 manjih brodova, u polovici 19. st. 80-ak brodova različitih veličina, a potkraj stoljeća 120 malih plovila s više od 400 t ukupne nosivosti. – U II svj. ratu P. su okupirali Talijani (pripao tzv. NDH). Ilegalni NOO formiran je krajem 1941; prva grupa partizana prešla je u proljeće 1942. u Primorsko-goranski NOP odred. Poslije kapitulacije P. je pripao II POS-u (formirana četa morn, pješadije, 100 boraca); iskrcavanjem neprijat. snaga 9/ 10. 12. 1943. četa se povukla na Rab; skupa s jedinicama Mornarice NOVJ vratili su se na P. januara 1944. Noću 27/28. 2. PČ-3 i PČ-2 uništili su 2 njem. jedrenjaka (jedan se nasukao, a drugi potonuo). Nijemci su bili prisiljeni opremati protupartizanske brodove. P. je više puta napuštan i oslobađan. Des. prepadom na P. dvije čete morn, pješadije iskrcale su se 10/11. 9. 1944. i uništile neprijat. posadu u Novalji i povukle se na Dugi otok; NB-13 i PČ-2 zarobili su njem. m. j. Angelinu i Adrianu; brit. raz. Wheatland i Avondale z od P. potopili su 1/2.11. njem. raz. TA-20 (tal. Audace) te korvete UJ 202 i UJ 208. Nakon neuspjelog napada mornaričke pješadije na P. (14. 12. 1944) zbog nevremena, na povratku s od Oliba naišao na minu i potonuo brit. raz. Aldenham. Poč. marta 1945. Nijemci su pojačali obranu Paga. Operacijama IV armije JA, desantom na P. (sudjelovala i 2 bataljona Kvarnerskog odreda), uz savezn. avionsko-art. podršku otok je oslobođen 5. 4. 1945.